Season: spring
Month: April

Area: Shiga / Fukui / Nara
Purpose: a different from usual Kansai trip

Self-drive trip

Day 1
Kyoto: Uji City

Day 2
Otsu (Shiga): Biwako Valley
Takashima (Shiga) : Shirahige Shrine
Otsu (Shiga): Yobaino Falls

Day 3
Takashima (Shiga): Kaizu Osaki

Day 4
Takashima (Shiga): Makino Pic-Land
Nagahama (Shiga): Yogo River, Lake Yogo
Echizen (Fukui): Echizen Coast

Day 5
Sakai (Fukui): Tojinbo Cliffs
Sabae (Fukui): Nishiyama Park

Day 6
Nagahama (Shiga): Nagahama Park, Nagahama Castle, Nagahama Shopping Street

Day 7
Nara: Yoshino Mountain

Advertisements